Blessedness of Meekness

Pastor Norman Laurence Cuanang

July 7, 2013

Matthew 5:5

Blessed are the meek, for they will inherit the earth.

Humility is different from meek. Humility is part of being meek. Meek means submissive, gentle, tender-hearted, soft.

It is the COMPLETE SUBMISSION to the will of God.

Do you belong to those who are meek?

Who are the meek? 

Those who

 

1. Obey the Lord.

– The essence of hearing is when you obey what you have heard. It is not a burden or obligation. We will not experience His grace if we are stubborn. We must have a teachable spirit. Because of pride, it is hard for the oher people to obey God. The teachable spirit slowly dissolves because of pride. We will experience God’s abundant love when we follow God’s will (just like what Abraham did before).

When a child disobeys his parent(s), it causes them pain. What more when we disobey God? After all His sacrifices and blessings, we will just disobey Him? 

John 14:15

“If you love me, keep my commands.”

Obedience is driven by FAITH and LOVE.

Faith-because you believe that He is the living God, the everlasting God.

Love-because you love Him.

2. Trust in the Lord

– Even if you possess many talents, you are still depending on God, not on yourself. 

-Proverbs 3:5-6

“Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding;”

The meek are strong but they don’t depend on themselves, they depend on God. We are not boasting what we have because for God, greatness is not important. He gave us many gifts but don’t let those belongings build a wall between you and God. Instead, use them to have an intimate relationship with him.

3. Delight is in the Lord

-experiencing the delight is automatic. It doesn’t depend on the occassion or on your mood. We must have the desire to know Him. When we truly know Him, we will experience the REAL JOY, PEACE OF MIND, and HIS PROMISES-the divine blessings:

Earthly blessings and Spiritual blessings(strength, satisfaction,endurance, etc….)

Image

Full Armor of God

Pastor Mario Dela Cruz

June 30, 2013

Ephesians 6:11

“Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.”

1 Peter 5:8

“Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.”

Papalapit na ang pagdating ng Diyos, kaya dapat tayong maging handa.

I. There is a balance of preparation 

-dapat may strategy, preparation. Dapat mayroong balanced defense at offense.

Offense: Ephesians 6:10 “Finally, be strong in the Lord and in his mighty power”

Defense: Ephesians 6:12 “For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.”

-hindi sapat na may offense(kaalaman sa Salita ng Diyos), dapat mayroon ding depensa para ikaw ay mayroong proteksyon.

II. The Armor is “Of God”

-itoi ay nanggaling sa Diyos at ito ay ibinibigay Niya sa kanyang mga anak.

III. Put on

Hindi ang Diyos ang magsusuot sa atin ng armor na to, kundi TAYO.

-2 Peter 1:5

“For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge;”

-2 Timothy 2:15

“Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.”

Exert effort to PUT ON your armor-yung mga kaloob sa atin ng Diyos.

IV. The Armoir of God is something to be put on PERMANENTLY

it is the life long companion of a Christian

V. The WHOLE Armor of God must be put on

-Kung incomplete ang mga ‘to, maaatake tayo ng kaaway. Kapag polluted ang inyong kaisipan tulad ngt mga makamundong bagay, madali kayong matatalo ng kaaway. Wala sa isa man sa mga ipinagkaloob ng Diyos ang tatanggalin.

VI. There is only one kind of person who can put on the Full Armor of God.

Siya yung may magandang relasyon sa Diyos. Siya yung naglilingkod sa Panginoon, agbabasa ng Salita, at nananalangin sa lahat ng oras.

-1 Peter 5:8

“Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour”

—-> Mayroong paraan, panatilihin mong maging matatag ang relasyon sa Panginoon. Mahalin mo siya, isuot ang iyong sandata, at panatilihing nakasuot ang mga ito.

 ImageImage

Mourning in Spirit

Pastor Norman Cuanang

June 23, 2013

Mateo 5:4

4 “Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.”

What should we mourn for?

I. Over Sin

—> repentance

yung feeling na para kang basahan sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan mo..nagsisisi ka sa mga kasalanang nagawa mo kaya ka nakaramdam ng paghahapis..

-kung gaano mo i-perceive yung kasalanan, it affects your attitude toward God.

Roma 7:24

24 Anong saklap ng aking kalagayan! Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin.

II. Over the lost

Mag-mourn tayo sa mga taong naliligaw ng landas..sa mga taong walang relasyon sa Panginoon. Hihintayin pa ba natin na masisi nila tayo dahil hindi natin sila nabahagian ng Salita ng Diyos? Hihintayin pa ba natin na dumating sa point na nakikita mo silang mapupunta sa impyerno? We should mourn over the lost.

III. Over the Nation

mag-mourn tayo para sa ating bansa. Kung ano na yung sitwasyon nito. Maraming krimen ang nagagnap, yung ibang politiko mga corrupt, yung mga leaders ng bansa…y

Sorrow first before joy. Comfort is the forgiveness of the Lord.

Image

How to be a Good Father

June 16, 2013

Pastor Ernesto Esguerra

Ten ways:

1. Love your wife

-Ephesians 5:28, NIV

“In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.”

-what your children see would be carried by them someday once they build their own family someday.

2. Don’t expect perfect children.

-Colossians 3:21,NIV

“Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged.”

it is natural for a child to make a mistake.

3. Enjoy your Children

-Psalms 127:3, NIV

“Children are a heritage from the LORD, offspring a reward from him.”

It is important that you have a long time  when you are being with them so that they could feel your love.

4. Listen to your children

-Proverbs 1:5, NIV

“let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance–“

Talk to your children even if they are not talking to you.

5. Provide for your children

-1 Timothy 5:8

Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever.”

6. Train your children.

-Ephesians 6:4

“Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.”

Obedient children are sensitive.

7. Pray for yourself

You can’t stand alone. You need God to have strength.

8. Pray for your children

-Psalms 55:17

“Evening, morning and noon I cry out in distress, and he hears my voice.”

You don’t see your children all the time,so pray to God for their safety.

9. Be a positive role model. 

-Proverbs 22:6

“Start children off on the way they should go, and even when they are old they will not turn from it.”

10. Prepare your children

-Proverbs 23:24

“The father of a righteous child has great joy; a man who fathers a wise son rejoices in him.”

 

Make God part of your adventure in fatherhood.

 Image

Ang Tapat na Lingkod

Servanthood

Pastor Mario Dela Cruz
June 9, 2013

Talinhaga Tungkol sa Tatlong Alipin(Lucas 19:11-27)
14 “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya’t tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. 15 Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limanlibong salaping ginto, ang isa nama’y dalawang libong salaping ginto, at ang isa pa ay isanlibong salaping ginto. Pagkatapos nito, siya’y umalis. 16 Kumilos agad ang tumanggap ng limanlibong salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng limanlibong salaping ginto. 17 Gayundin naman, ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto ay kumita pa ng dalawang libong salaping ginto. 18 Ngunit ang tumanggap ng isanlibong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang panginoon.
19 “Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang panginoon ng mga tauhang iyon at sila’y pinag-ulat. 20 Lumapit ang tumanggap ng limanlibong salaping ginto at sinabi, ‘Panginoon, ito po ang limanlibong salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang limanlibong salaping ginto na tinubo nito.’
21 “Sinabi sa kanya ng panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting lingkod! Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga.’
22 “Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto at ang sabi, ‘Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking dalawang libong salaping ginto. Heto naman po ang dalawang libong salaping ginto na tinubo nito.’
23 “Sinabi ng kanyang panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting lingkod! Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya’t pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan!’
24 “Lumapit naman ang tumanggap ng isanlibong salaping ginto at sinabi, ‘Alam ko pong kayo’y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. 25 Natakot po ako, kaya’t ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwanan ninyo sa akin.’
26 “Sumagot ang kanyang panginoon, ‘Masama at tamad na lingkod! Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik, 27 bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi! Kahit paano’y may tinubo sana ito! 28 Kunin ninyo sa kanya ang isanlibong salaping ginto at ibigay sa may sampung libong salaping ginto. 29 Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa.30 Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan! Doo’y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin.'”
~Mateo 25:14-30

Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang SERVICE. Dakila ang isang tao hindi dahil marami syang alipin, kundi marami syang pinaglingkuran.

Ito ang mga ilan sa katotohanan sa Mateo 25:14-30:

1. May mga talentong ipinagkatiwala sa kanya. (v.15)
– Huwag mainggit sa mga taong may maraming talento dahil mas marami ang responsibilidad na nakaatang sa kanila. Hindi mahalaga ang dami ng kaya nating gawin. Ang mahalaga ay nagagamit ang mga ito para sa paglilingkod sa inyo.

2. Inaasahan na magiging tapat siya sa paglilingkod. (v. 16,17)
– Hindi concern ang Panginoon sa dami ng ginawa natin. Ang mahalaga sa kanya ay yung KATAPATAN natin sa Diyos.

3. May Gantimpala siyang matatanggap. (v. 23,29)

*kagalakan
*Material blessing
*ETERNAL LIFE – greatest reward

Lahat ng paglilingkod natin, maliit man o hindi, gaano man kalaki ang sakripisyo mo, ang lahat ng iyon ay hindi mababalewala, dahil ang lahat ng iyon ay may gantimpala. Huwag mong sayangin ang ibinigay sa’yo ni Lord. Yung lakas mo, huwag mong ilaan sa iba. Sa halip, ilaan mo ito sa paglilingkod sa Diyos. Huwag natin itong gamiting pansarili. Huwag natin itong sayangin. Ang kailangan ngayon ay yung tapat na naglilingkos sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat upang maging tapat ka sa iyong paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw naman ay tapat na, manatili ka pa ring tapat dahil ito langt ang inaasahan Niya mula sa atin.

Poverty in Spirit

Pastor Norman Cuanang

June 2, 2013

 Image

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

~Matthew 5:3

 

Beatitudes –> comes from the latin word “beatus” which means “blessed”

–> comes from the greek word “Makarios” which means “fortunate”;”happy

 

blessed means more than happiness

-that’s what we called JOY

-our idea of happiness is dependence on our circumstances.

–yung mood natin ay depende sa nangyayari sa atin. Beatitudes don’t promise laughters and earthly pleasures but it promises the hope and joy in the presence of God. Despite of all the pain, we have peace of mind. 

 

John 16:22

So with you: Now is your time of grief, but I will see you again and you will rejoice, and no one will take away your joy.

 

-It is not about ht material poverty, but the poverty in spirit. (being nothing sa harapan ng Panginoon)

 

 

Ways on How to become poor in spirit:

1. There must be an absence of pride and self-reliance.

-being poor in spirit means the conscoiusness that we are nothing-that we are weak…

Most of the people rely on theirselves. Everyone should know that we are nothing before God. Walang wala tayo sa harapan ng Panginoon. Huwag dapat tayong mag-rely sa kung anong meron tayo, o sa kung anumang kakayahan natin dahil sa isang iglap lang, maaari na iyong bawiin ng  Panginoon. Humility is the first step in entering the kingdom of God.

 

2. Submit to the will of God

sa pamamagitang ng Panginoon, tayo ay naging matuwid. Walang sinuman ang makakapagsabing siya ay matuwid but with God’s grace, tayo ay matuwid sa kanyang harapan.

-pero bago ang lahat, kailangan nating i-admit na tayo ay makasalanan. Kung ang buhay natin ay puno ng kasalanan, kailangan muna natin itong ubusin upang puspusan tayo ng Banal na Espiritu. Paano ito ubusin? humingi ka ng tawad sa Panginoon. Humingi ka sa Kanya ng tulong na linisin ka, na ubusin ang mga kasalanan mo. 

-we must first become poor in spirit to become rich in God.

 

3. Fix your eyes upon Jesus.

-Jesus is the best example of humility. The more we spend time with him, the more na nagiging kamukha niya tayo. Kung matiyaga tayo sa kanya, hindi imposibleng maging kamukha natin siya. Iyon ang kanyang nais-ang maging katulad niya tayo 🙂

Life in Christ

image

Pastor Mario Dela Cruz May  26, 2013

Ephesians 4:20-32

“21. kung talagang pinakikinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang na kay Jesus. 22. Iwan na ninyo angg dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao, na napapahamak dahil sa masasamang pita. 23. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; 24. at ang dapat makita sa inyo’y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. 25. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan, at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagat tayo’y bahagi ng iisang katawan. 26. Kung maggagalit man kayo, iwasan ninyong kayo’y magkasala. Agad ninyon pawiin sa kalooban ang galit. 27. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 28. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya at gamiitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. 9. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita; sikaping lagi na an pangungusap ninyo’y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upag pakinabangan ng makaririnig. 30. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takkdang araw. 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot; huwwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa’t isa, at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo.”

Ang  pamumuhay kay Kristo ay pamumuhay sa mundong ito na hindi nagpapakontrol dito. Paano nga ba tayo mamumuhay sa piling ng Panginoong Hesus?

1. Put away the old way of life. (vv. 20-22)

Hindi mahalaga kung naging marami o naging kaunti ang kasalanan sa nakaraan dahil hindi tayo santo bago natin makilala si Hesus.   for all have sinned and fall short of the glory of God,” -Romans 3:23 –> lahat tayo ay nagkasala. Mayroon ka pa bang kasalanan o nagawa dati na tumutukso sa iyo ngayon? Sabi ni Paul, put away the old life. Mahirap alisin yung mga bagay na kung saan ay nag-eenjoy tayo. Hindi nating kaya na mag isang alisin yung mga bagay na yun. Kaya kailangan natin ng Kanyang kapangyarihan. But how? -Magdasal at basahin ang Salita ng Diyos. May kasabihan nga tayo na “Idle minds are the devil’s workshop.” Kung tayo ay busy sa paglilingkod sa Diyos, hinding hindi makakakilos ang diyablo sa atin.

2. Put on the new life (vv. 23-25)

Ways on how to put on the new life:

*imitate others especially yung mga may malinis na buhay. Just like Nick Vujicic. Mayroon syang kapansanan ngunit hindi ito naging hadlang upang gawin nya ang mga bagay na gusto niya.

*look to Christ : Fix your eyes on Jesus. Dapat na maging totoo ka sa sarili mo, sa kapwa mo, at lalong lalo na sa Diyos dahil siya ay naging totoo sa’yo. Dapat mo syang tularan.

3. Put down the devil. (vv.26-28)

Sabi sa James 4:7,8,

Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.”

Maraming bagay ang hindi na dapat nating gawin-yung mga bad habits na nagpapaligaya sa devil. Dapat nating talunin ang diyablo. Magagawa natin iyon kung tayo ay nasa piling ng Diyos..

Masigla pa ba kayo sa Panginoon? On fire pa ba kayo? Hindi ninyo magagawang maging on fire kayo kung hindi ninyo iwawaksi ang nakagawian.

sabi sa Galatians 2:20,

” I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.”

-> ganito ang tunay na pamumuhay sa piling ng Diyos.